Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 10/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  10 kwietnia 2012 r.
Sygn. akt VIII Ns 10/12


OGŁOSZENIE

 

       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 7 lutego 2012 r. wydanym w sprawie VIII Ns 10/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 62.990 zł. (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 1-Chrząchówek, w gminie Końskowola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 49/2, o powierzchni 0,3004 ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie, która złoży wniosek i udokumentuje, że przed dokonaniem wywłaszczenia przysługiwało jej prawo własności do wskazanej wyżej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanych kwot z depozytu.
       Zarządzeniem z dnia 7 lutego 2012 r. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela w osobie apl. adw. Agnieszki Topolskiej z Kanc. Adwokackiej J. Buchlińskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 51/11, 20-076 Lublin.

 

 

                                      

Zastępca Przewodniczącego
VIII Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

Natalia Pietraszko


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-12
Data udostępnienia informacji: 2012-04-12
Data zarchiwizowania informacji: 2012-06-11