Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie nr Kd. 110 - 139/2012.


       Prezes Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78,  w dniu  5  kwietnia 2012r. ogłasza konkurs zarejestrowany pod nr Kd. 110 - 139/2012 na 4 wolne stanowiska referendarza sądowego w VI Wydziale Cywilnym tego Sądu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

       Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. Nr 60 poz. 331), w dniu 8 maja 2012r. o godzinie 10:00, w budynku Sądu przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, sala nr 401, IV piętro.


Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 149 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U nr 98, poz. 1070, ze zm.) na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra  lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończył 24 lata,
  5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego -  dokumenty zgłoszeniowe z podanym nr konkursu Kd.110 – 139/2012 składa -  w terminie do dnia 23 kwietnia 2012 r. w sekretariacie Prezesa Sądu bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) .

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

  • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
  • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

       Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78, na stronie internetowej Sądu (lublin-zachod.sr.gov.pl ) i Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

       Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. Nr 60, poz. 331).

 

 

 

                   PREZES SĄDU REJONOWEGO
Lublin-Zachód
w Lublinie

Wojciech Wolski

 

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Agata Wielgosz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05
Data udostępnienia informacji: 2012-04-05
Data zarchiwizowania informacji: 2012-06-25