Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 35/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  30 maja 2012 r.
Sygn. akt VIII Ns 35/12

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 maja 2012 r. wydanym w sprawie VIII Ns 35/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 61 910 zł. (sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 15-Szumów, w gminie Kurów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 636/1, o powierzchni 0,2991 ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie, która złoży wniosek udokumentuje, że przed dokonaniem wywłaszczenia przysługiwało jej prawo własności do wskazanej wyżej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

 

 

                                      

Sędzia Sądu Rejonowego
Lublin-Zachód w Lublinie

Natalia Pietraszko

 

 

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-05-30
Data udostępnienia informacji: 2012-06-04
Data zarchiwizowania informacji: 2012-08-06