Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 11/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  9 października 2012 r.
Sygn. akt VIII Ns 11/12

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

    Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 października 2012 r. wydanym w sprawie VIII Ns 11/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3330 zł. (trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 1-Chrząchówek, w gminie Końskowola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 230/1, o powierzchni 0,0161 ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie, która złoży wniosek i udokumentuje, że przed dokonaniem wywłaszczenia przysługiwało jej prawo własności do wskazanej wyżej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
    Zarządzeniem z dnia 5 października 2012 r. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela oraz dla uczestnika Stanisława Pajurka, którego miejsce pobytu nie jest znane w osobie apl. rade. Kamila Kwiatkowskiego z Kancelarii r. pr. Beaty Franus-Wyrwich, ul. Uniwersytecka 8/1, 20-029 Lublin.

 

 

 

                                      

Zastępca Przewodniczącego

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR Natalia Pietraszko


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-10-09
Data udostępnienia informacji: 2012-10-10
Data zarchiwizowania informacji: 2012-12-13