Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 24.08.2009 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie.


OGŁOSZENIE


Konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

    Prezes Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, w dniu 24 sierpnia 2009 r. ogłasza konkurs zarejestrowany pod nr Kd. 110- 244/09 na stanowisko asystenta sędziego w Zamiejscowym Wydziale Grodzkim w Łęcznej – 1 pełny etat oraz  w pełnym wymiarze czasu pracy w innych Wydziałach na podstawie umowy o pracę na czas określony, na zastępstwo, bez możliwości dalszego zatrudnienia po upływie okresu,  na który zostanie zawarta umowa.

Konkurs będzie przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego, w dniu 23 października 2009 r. o godzinie 11:00, w budynku Sądu przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, sala nr 401, IV piętro.

 


       Wymagania niezbędne:

 Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U nr 98, poz. 1070, ze zm.) ma ten, kto:
1)    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra  lub zagraniczne uznane w Polsce;
4)    ukończył 24 lata;
5)    ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację referendarską, notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 


       Wymagane dokumenty:


Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego składa wniosek w terminie do dnia 25 września 2009 r. w sekretariacie Prezesa Sądu, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną (sek@lublin.sr.gov.pl ).
1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2)    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3)    oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4)    potwierdzenie złożonego egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończonej zdanym egzaminem aplikacji referendarskiej,  notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej;
5)    oświadczenie, którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7)    3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


    Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, na stronie internetowej Sądu (www.lublin.sr.gov.pl) BIP, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
    Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów, nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 wrześmia 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

 

 

 

 

                                                          PREZES SĄDU REJONOWEGO
                                                           w Lublinie

                                                           Mariusz Tchórzewski

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-24
Data udostępnienia informacji: 2009-08-24
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-26