Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 207/13.


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Dnia 26 czerwca 2013 r.

Sygn. akt VIII Ns 207/13

 

 

Ogłoszenie

 

 

       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 r. wydanym w sprawie VIII Ns 207/13 z wniosku Lubelskich Fabryk Wag FAWAG Spółki Akcyjnej w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 707,48 zł (siedemset siedem złotych i czterdzieści osiem groszy) tytułem kwoty należnej z tytułu przymusowego wykupu 92 akcji na okaziciela serii A od numeru 218699 do numeru 218790, przysługujących Józefie Bieńkowskiej, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana każdemu, kto złoży wniosek i wykaże, że w dniu 27 września 2011 r. przysługiwało mu prawo własności tych akcji.
       Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 r. na podstawie art. 6933§3 k.p.c. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli w osobie apl. rade. Miłosza Obłoży z kancelarii radcy prawnego Iwony Szpringer (Uniszowice 99E, 21-030 Konopnica).

 

        Zastępca Przewodniczącego
VIII Wydziału Cywilnego
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
SSR Natalia Pietraszko

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-01
Data udostępnienia informacji: 2013-07-01
Data zarchiwizowania informacji: 2013-09-02