Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 204/13


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Dnia 14 sierpnia 2013 r.
Sygn. akt VIII Ns 204/13

 

Ogłoszenie

 

     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2013 r. wydanym w sprawie VIII Ns 204/13 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.410 zł. (szesnaście tysięcy czterysta dziesięć złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Rudnik, w gminie Wólka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 562/2, o powierzchni 0,0484 ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Józefy Wilkowskiej na ich wniosek, po wykazaniu przez nich następstwa prawnego. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
      Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2013 r. na podstawie art. 6933§3 k.p.c. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanego wierzyciela w osobie apl. rade. Marzeny Zygo z kancelarii r. pr. K. Batorskiego, ul. Wieniawska 2/16, 20-029 Lublin.

 

        Zastępca Przewodniczącego
VIII Wydziału Cywilnego
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
SSR Natalia Pietraszko

Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-08-14
Data udostępnienia informacji: 2013-08-19
Data zarchiwizowania informacji: 2013-10-22