Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 240/13


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Dnia 30 stycznia 2014 r.

Sygn. akt VIII Ns 240/14

Ogłoszenie

 

       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie postanowieniem z dnia 13 grudnia 2013 r. zezwolił wnioskodawcy PGE Dystrybucja Spółce Akcyjnej z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 78.285,22 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 22/100) tytułem przysługującej posiadaczowi 5486 akcji wnioskodawcy na okaziciela o numerach od 97385176 do 97390661 wierzytelności wobec wnioskodawcy za należące do niego i wykupione przymusowo na podstawie uchwały nr 15 z dnia 10 maja 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Dystrybucja Dystrybucja Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie akcje wnioskodawcy, którą to kwotę wypłacić z Kasy Sądu z pozycji depozytowej każdej osobie lub podmiotowi, który wykaże, że w dniu podjęcia uchwały o wykupie akcji przysługiwało mu prawo własności akcji Wnioskodawcy na okaziciela o numerach od 97385176 do 97390661 lub jego następcy prawnemu.

 

 

        Przewodnicząca
VIII Wydziału Cywilnego
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
SSR A. Wojnarowicz-Posłuszna

Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2014-01-30
Data udostępnienia informacji: 2014-02-06
Data zarchiwizowania informacji: 2014-04-07