Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 94/14


 

OGŁOSZENIE


     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydziału Cywilnego ogłasza, że w dniu 10 marca 2015 r. w sprawie VIII Ns 94/14 z powództwa Skarbu Państwa Generalnego Dyrektora Droga Krajowych i Autostrad przeciwko Aleksandrowi Ciesielczuk wydano postanowienie następującej treści:

 

Sygnatura akt VIII Ns 94/14

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 marca 2015 roku

 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Janusz - Iwanicka
po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 roku w Lublinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem kuratora radcy prawnego Dariusza Opalińskiego ustanowionego dla nieustalonych uczestników - spadkobierców po Aleksandrze Ciesielczuku s. Konstantego i Józefy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego postanawia:
I.  zezwolić  wnioskodawcy  Skarbowi  Państwa -  Generalnemu  Dyrektorowi  Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.900,00 (pięć tysięcy dziewięćset 00/100) złotych tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 16 czerwca 2014 roku, znak GNiR -Z.7570.1.25.2012.EG, należnej wierzycielowi w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3184/2 o pow. O, 0406 ha, położonej w obrębie Podgórze ark. 22, gm. Hrubieszów  - Miasto, którą to kwotę wydać wierzycielom spadkobiercom   Aleksandra Ciesielczuka s. Konstantego i Józefy pod warunkiem potwierdzenia przez spadkobierców Aleksandra Ciesielczuka s. Konstantego i Józefy praw do spadku;

II.  przyznać kuratorowi radcy prawnemu Dariuszowi Opalińskiemu ustanowionemu dla nieustalonych spadkobierców po Aleksandrze Ciesielczuku wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora w wysokości 120 (sto dwadzieścia) złotych, podwyższone o wartość podatku VAT w wysokości 27,60 zł, które w kwocie 120 zł wypłacić z zaliczki uiszczonej przez Wnioskodawcę i zaksięgowanej pod pozycją 2433100/140886, zaś w kwocie 27,60 zł wypłacić tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa;
III.  przyznać kuratorowi radcy prawnemu Dariuszowi Opalińskiemu ustanowionemu dla nieustalonych spadkobierców po Aleksandrze Ciesielczuku kwotę 31 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji kuratora, którą wypłacić tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa;
IV.  oddalić wniosek kuratora radcy prawnego Dariusza Opalińskiego o zwolnienie z obowiązku pełnienia funkcji kuratora dla nieustalonych spadkobierców po Aleksandrze Ciesielczuku;
V.  stwierdzić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Stosownie do art. 6933 k.p.c. Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu.

 

 

 

 

                                        

Sędzia Sądu Rejonowego

Lublin-Zachód w Lublinie

 

Justyna Janusz-Iwanicka

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Justyna Janusz-Iwanicka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2015-04-29
Data udostępnienia informacji: 2015-05-05
Data zarchiwizowania informacji: 2015-11-06