Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VII Ns 47/15


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Dnia 26 listopada 2015 roku

Sygn. akt VIII Ns 47/15

 

 

OGŁOSZENIE

 

Do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydziału Cywilnego został złożony przez wnioskodawcę Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego zarejestrowany pod sygn. akt VIII Ns 47/15. W dniu 6 października 2015 r. w niniejszej sprawie wydano postanowienie następującej treści:

 

POSTANOWIENIE


Dnia 6 października 2015 roku

 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Janusz - Iwanicka

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 roku w Lublinie

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem nieustalonych uczestników reprezentowanych przez kuratora radcę prawnego Ewelinę Toboła o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego postanawia:

 

I zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29.990, 00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 15 stycznia 2015 roku znak GNiR - III. 7570.7.469.2012.MW, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 537/3, 537/6 i 537/8 położone w obrębie Łagiewniki, gm. Niemce, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/150100 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa własności wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem;
I zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29.990, 00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 15 stycznia 2015 roku znak GNiR - III. 7570.7.469.2012.MW, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 537/3, 537/6 i 537/8 położone w obrębie Łagiewniki, gm. Niemce, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/150100 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa własności wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem;
II przyznać kuratorowi radcy prawnemu Ewelinie Toboła ustanowionemu do reprezentowania nieustalonych uczestników wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora w wysokości 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) zł brutto, którą to kwotę wypłacić zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę w wysokości 120 zł i zaksięgowanej pod pozycją depozytową nr 2433100/151008, zaś w pozostałej kwocie 27,60 zł z sum budżetowych Skarbu Państwa;
III stwierdzić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

 

Na podstawie art. 6933 Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu.

 

 

                                         Sędzia Sądu Rejonowego

                                          Justyna Janusz - Iwanicka


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Justyna Janusz-Iwanicka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2015-12-04
Data udostępnienia informacji: 2015-12-04
Data zarchiwizowania informacji: 2016-02-04