Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VII Ns 84/15


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Dnia 17 listopada 2015 r.

Sygn. akt VIII Ns 84/15

 

 

OGŁOSZENIE

 

     Do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydziału Cywilnego został złożony przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Droga Krajowych i Autostrad wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. W dniu 21 października 2015 r. w sprawie VIII Ns 84/15 zapadło postanowienie następującej treści:

 

POSTANOWIENIE

 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Janusz - Iwanicka
Protokolant: protokolant sądowy Dorota Sokoluk
po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 roku w Lublinie
na rozprawie
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
udziałem nieustalonych uczestników reprezentowanych przez kuratora aplikanta radcowskiego
Paulinę Siedliska
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
postanawia:
I. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad  na  złożenie  do  depozytu  sądowego  kwoty 33 083 zł (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 10 czerwca 2015 roku, znak GN-II. 7570.8.3.2014.MW należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 626/12 położona w obrębie 16-Kębłów Stary, gmina Piaski, którą
to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 94100/150332 wierzycielom na ich wniosek pod warunkiem udokumentowania prawa własności do nieruchomości przed dniem 13 maja 2015 roku, tj. przed dniem, w którym decyzja wywłaszczeniowa (o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) uzyskała walor ostateczności;
II. przyznać kuratorowi aplikantowi radcowskiemu Paulinie Siedliskiej ustanowionemu do reprezentowania nieustalonych uczestników wynagrodzenie  za pełnienie  funkcji  kuratora w wysokości 120 (sto dwadzieścia 00/100) zł, którą to kwotę wypłacić zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę w wysokości 120 zł i zaksięgowanej pod pozycją nr 2433100/151415;

III. stwierdzić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

 

Na podstawie art. 6933 Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu.

 

                                         Sędzia Sądu Rejonowego

                                          Justyna Janusz - Iwanicka


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Justyna Janusz-Iwanicka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2015-12-07
Data udostępnienia informacji: 2015-12-07
Data zarchiwizowania informacji: 2016-02-10