Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 66/15


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Dnia 13 listopada 2015 roku

Sygn. akt VIII Ns 66/15

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu dniu 9 października 2015 roku w sprawie VIII Ns 66/15 z wniosku Skarbu Państwa -Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydano postanowienia następującej treści:

 

POSTANOWIENIE

 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Janusz - Iwanicka
po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 roku w Lublinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z udziałem kuratora aplikanta radcowskiego Katarzyny Skoczyłaś ustanowionego dla nieustalonych
uczestników - osób, którym przed dokonaniem przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
przysługiwało prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 446/3 położonej w
obrębie 3 - Tereszyn gm. Konopnica
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
postanawia:
I. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i
Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49 639 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset
trzydzieści dziewięć   złotych) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w
decyzji z dnia 8 kwietnia 2015 roku, znak GN -II.7570.4.246.2014.JŚ, należnej wierzycielowi w związku z
przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 446/3 o pow.
0,1049 ha, położonej w obrębie 3 - Tereszyn gm. Konopnica, którą to kwotę wydać wierzycielom pod
warunkiem potwierdzenia prawa własności do wymienionej nieruchomości;
II. przyznać kuratorowi aplikantowi radcowskiemu Katarzynie Skoczylas ustanowionemu dla
nieustalonych osób, którym przed dokonaniem przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
przysługiwało prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 446/3 położonej w
obrębie 3 - Tereszyn gm. Konopnica, wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora w wysokości 120 zł (sto
dwadzieścia złotych), które wypłacić z zaliczki uiszczonej przez Wnioskodawcę i zaksięgowanej pod
pozycją 2433100/151249;
III. stwierdzić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

 

Stosownie do art. 6933 kpc Sąd wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru depozytu.

 

                                         Sędzia Sądu Rejonowego

                                          Justyna Janusz - Iwanicka

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Justyna Janusz-Iwanicka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2015-12-10
Data udostępnienia informacji: 2015-12-10
Data zarchiwizowania informacji: 2016-06-10