Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie XIII Ns 34/10


Sąd Rejonowy w Lublinie
Dnia  25 maja  2010r.
Sygn. akt XIII Ns 34/10

O G Ł O S Z E N I E


Sąd Rejonowy w Lublinie  XIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 21 maja 2010r. wydanym w sprawie XIII Ns 34/10 z wniosku Syndyka masy upadłości „PKZ Zamość” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 26,31 zł. (dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści jeden groszy) tytułem kwoty przypadającej Stanisławowi Burconowi z podziału funduszy masy upadłości „PKZ Zamość" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Stanisława Burcona po złożeniu przez nich wniosku, Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Zastępca Przewodniczącego
XIII Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego w Lublinie
Natalia Pietraszko

Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-05-25
Data udostępnienia informacji: 2010-06-10
Data zarchiwizowania informacji: 2010-08-10