Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 27/16


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Dnia 22 sierpnia 2016 roku
Sygn. akt VIII Ns 27/16


OGŁOSZENIEDo Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydziału Cywilnego został wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem nieustalonych uczestników - spadkobierców Edwardy Buty córki Franciszki
Na mocy art. 693 3 k.p.c. prawomocne postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. podaje do publicznej wiadomości:

POSTANOWIENIE


                                                                                                              Dnia 22 czerwca 2016 roku
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Janusz - Iwanicka
po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2016 roku w Lublinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa  - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem nieustalonych uczestników - spadkobierców Edwardy Buty, córki Franciszki, reprezentowanych przez kuratora radcę prawnego Pawła Kutrzubę
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
postanawia:

I.    zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1230 zł (tysiąc dwieście trzydzieści złotych) tytułem  zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 20 stycznia 2016 roku, znak GNiR - Z.7570.1.182.2012.EG należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/4 położonej w obrębie Teptiuków, gmina Hrubieszów, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr  9410100/160055 wierzycielom - spadkobiercom Edwardy Buta, córki Franciszki na ich wniosek pod warunkiem udokumentowania praw do spadku po Edwardzie Buta, córce Franciszki;
II.    przyznać kuratorowi radcy prawnemu Pawłowi Kutrzubie ustanowionemu do reprezentowania nieustalonych uczestników wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora w wysokości 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) zł, którą to kwotę wypłacić zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę w wysokości 295,20 zł i zaksięgowanej pod pozycją nr 50000805721;
III.    stwierdzić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

 

 

UZASADNIENIE


    Wnioskiem z dnia 29 lutego 2016 roku wnioskodawca wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1230 zł (tysiąc dwieście trzydzieści złotych) tytułem  zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 20 stycznia 2016 roku, znak GNiR - Z.7570.1.182.2012.EG należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/4 położonej w obrębie Teptiuków, gmina Hrubieszów, zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma zostać wydana wierzycielom na ich wniosek pod warunkiem potwierdzenia praw do spadku po Edwardzie Buta córce Franciszki. Uzasadniając wiosek wnioskodawca wskazał, że w dniu przejęcia prawa własności działki nr 146/4 na rzecz Skarbu Państwa posiadała ona nieuregulowany stan prawny.
    Ustanowiony  z urzędu dla nieustalonych uczestników - spadkobierców Edwardy Buty c. Franciszki kurator radca prawny Paweł Kutrzuba pismem z dniem 26 kwietnia 2016 roku wyraził  zgodę na złożenie kwoty będącej przedmiotem wniosku do depozytu sądowego. 
     
Sąd Rejonowy zważył, co następuje:
Wniosek jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.
W świetle przepisu art. 693 k.p.c. we wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:
      1)   określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;
      2)   przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;
      3)   dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;
      4)   wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.
        Wniosek z dnia 29 lutego 2016 roku spełnia  te wymagania.
    Podkreślić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego Sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Sąd nie bada więc prawdziwości twierdzeń wnioskodawcy, zaś jego rola ogranicza się do stwierdzenia, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W ocenie Sądu żądanie dłużnika zasługuje na uwzględnienie.  Rozstrzygnięcie Sądu znajduje również uzasadnienie w treści art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 roku o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przy czym należy wskazać, iż zgodnie z art. 113 ust. 7 przedmiotowej ustawy za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym uważa się również nieruchomości, których właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone.
Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach był art. 520 k.p.c.
Orzekając o wynagrodzeniu ustanowionego w postępowaniu kuratorem pozwanej radcy prawnego Pawła Kutrzuby Sąd Rejonowy miał na względzie treść § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. 2013, poz. 1476), zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej "kuratorem", nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny, przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych. Zatem należało kuratorowi przyznać wynagrodzenie odpowiadające stawce minimalnej w niniejszej sprawie - tj. 240 zł (ustalonej w oparciu o  § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, Dz. U. 2015, poz. 1804), powiększone zgodnie z § 1 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia kuratorów ustanowionych w sprawach cywilnych o wartość podatku VAT.
    Mając powyższe na względzie Sąd orzekł jak na wstępie.

 

                                         Sędzia Sądu Rejonowego

                                          Justyna Janusz-Iwanicka

 

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Justyna Janusz-Iwanicka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29
Data udostępnienia informacji: 2016-09-29
Data zarchiwizowania informacji: 2016-11-29