Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 46/16


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Dnia   2 listopada 2016 roku
Sygn. akt VIII Ns 46/16


OGŁOSZENIE


Do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydziału Cywilnego został złożony wniosek Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego.
W dniu 19 września 2016 r. wydano postanowienie następującej treści:

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 19 września 2016 roku


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Janusz - Iwanicka
po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 roku w Lublinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa  - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem nieustalonych uczestników - spadkobierców Edwardy Buty, córki Franciszki, reprezentowanych przez kuratora radcę prawnego Pawła Kutrzubę
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego


postanawia:

 

I. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 40.600 zł (czterdzieści tysięcy sześćset złotych) tytułem  zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 1 lutego 2016 roku, znak GNiR - III.7570.7.38.2012.JŚ należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2248/4 i 2248/6 położonej w obrębie Łysaków, gmina Wólka, którą to kwotę wypłacić wierzycielom  na ich wniosek, pod warunkiem udokumentowania posiadania prawa własności do przedmiotowej nieruchomości przed dniem wywłaszczenia;

II. przyznać kuratorowi radcy prawnemu Pawłowi Kutrzubie ustanowionemu do reprezentowania nieustalonych uczestników wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora w wysokości 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) zł, którą to kwotę wypłacić zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę w wysokości 120 zł i zaksięgowanej pod pozycją nr 9410100/160092 a w pozostałej wysokości (175, 20 zł) wypłacić tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa;

III. nakazuje ściągnąć od wnioskodawcy kwotę 175,20 zł tytułem nieuiszczonej zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora uczestników;
stwierdzić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

 

 

UZASADNIENIE


    Wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2016 roku wnioskodawca wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty  40.600 zł (czterdzieści tysięcy sześćset złotych) tytułem  zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 1 lutego 2016 roku, znak GNiR - III.7570.7.38.2012.JŚ należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2248/4 i 2248/6 położonej w obrębie Łysaków, gmina Wólka, zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma zostać wydana wierzycielom na ich wniosek pod warunkiem udokumentowania posiadania prawa własności do przedmiotowej nieruchomości przed dniem wywłaszczenia. Uzasadniając wiosek wnioskodawca wskazał, że w dniu przejęcia prawa własności wyżej opisanych działek na rzecz Skarbu Państwa posiadały nieuregulowany stan prawny.
    Ustanowiony  z urzędu dla nieustalonych uczestników -kurator radca prawny Paweł Kutrzuba  nie ustosunkował się do treści wniosku.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.
W świetle przepisu art. 693 k.p.c. we wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

  1. określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;
  2. przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;
  3. dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;
  4. wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

        Wniosek z dnia 4 kwietnia 2016 roku spełnia te wymagania.


    Podkreślić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego Sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Sąd nie bada więc prawdziwości twierdzeń wnioskodawcy, zaś jego rola ogranicza się do stwierdzenia, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W ocenie Sądu żądanie dłużnika zasługuje na uwzględnienie.  Rozstrzygnięcie Sądu znajduje również uzasadnienie w treści art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 roku o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przy czym należy wskazać, iż zgodnie z art. 113 ust. 6 przedmiotowej ustawy za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym uważa się dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, przy czym powyższy przepis znajduje również zastosowanie do sytuacji, w której istnieją sprzeczności w treści księgi wieczystej, która nie została uzgodniona.


Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach był art. 520 k.p.c.

 

Orzekając o wynagrodzeniu ustanowionego w postępowaniu kuratorem pozwanej radcy prawnego Pawła Kutrzuby Sąd Rejonowy miał na względzie treść § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. 2013, poz. 1476), zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej "kuratorem", nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny, przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych. Zatem należało kuratorowi przyznać wynagrodzenie odpowiadające stawce minimalnej w niniejszej sprawie - tj. 240 zł (ustalonej w oparciu o  § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, Dz. U. 2015, poz. 1804), powiększone zgodnie z § 1 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia kuratorów ustanowionych w sprawach cywilnych o wartość podatku VAT.

Orzekając o ściągnięciu od wnioskodawcy kwoty 175,20 zł tytułem wynagrodzenia dla kuratora uczestników Sąd miał na względzie art. 113 u.k.s.c.

    Mając powyższe na względzie Sąd orzekł jak na wstępie.

 

                                         Sędzia Sądu Rejonowego

                                          Justyna Janusz-Iwanicka

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Justyna Janusz-Iwanicka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-11-04
Data udostępnienia informacji: 2016-11-04
Data zarchiwizowania informacji: 2017-01-05