Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Wynajem lokalu użytkowego.


OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Lublinie zaprasza do składania ofert pisemnych na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 9,39m2    znajdującego się na parterze budynku przy głównym wejściu do Sądu przy ul. Krakowskie przedmieście 76 w Lublinie.
W/w lokal przeznaczony jest na prowadzenie sprzedaży prasy, artykułów spożywczo-przemysłowych oraz sprzedaży znaków opłaty sądowej na podstawie umowy zlecenia zawartej z Sądem.
Umowa najmu będzie zawarta do końca 2010r. z możliwością przedłużenia. Przedłużenie umowy nastąpi wyłącznie do czasu rozpoczęcia remontu, nie dłużej jednak niż do grudnia 2011r.
Oferty mogą składać osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze - posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny gwarantujący prowadzenie działalności.
Oferta powinna zawierać:
    - imię i nazwisko oferenta oraz dokładny adres zamieszkania, bądź nazwę pod którą     prowadzi działalność,
    - oferowaną wysokość czynszu, podaną słownie i cyfrą.
Wybór oferty odbędzie się na zasadzie konkursu ofert pisemnych. Kryterium wyboru oferty, będzie 100% najwyższej oferowanej ceny.
    Oferty powinny być sporządzone w sposób czytelny i podpisane przez oferenta.
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 2 lipca 2010r. do godziny 11:00. W przypadku ofert nadanych pocztą oliczy się termin doręczenia oferty.
    Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Najem lokalu na kiosk” do Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, pokój nr 75.
Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi 2 lipca 2010r. o godz. 11:15.
Ogłoszenie wyniku będzie zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.
Sąd zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

                                        

Kierownik Finansowy

Sądu Rejonowego w Lublinie

 

Wiesława Zwierz


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Wiesława Zwierz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-06-28
Data udostępnienia informacji: 2010-06-28
Data zarchiwizowania informacji: 2010-08-12