Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 125/16


        Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 125/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.858,00 (dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 29 sierpnia 2016 roku znak GNiR – III. 7570.6.443.2012.JR, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 67/4 i 27/6 położone w obrębie Elizówka Kolonia, gm. Niemce, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410100/160236 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Anna Lubeńczuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Lubeńczuk
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-02-15
Data udostępnienia informacji: 2017-02-15
Data zarchiwizowania informacji: 2017-04-18