Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 158/16


    Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 maja 2017 r. wydanym w sprawie VIIINs 158/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił
wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.915,00 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) tytułem  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 9 listopada 2016 roku znak GN - II. 7570.4.267.2014.JŚ, należnego wierzycielom z tytułu szkody powstałej w wyniku przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości  oznaczonej jako działka nr: 571/3 i 571/4 położonych w obrębie 3-Tereszyn,gm. Konopnica, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr WB 400246/0002/2016 każdej osobie, pod warunkiem udokumentowania przez nią posiadania prawa własności w/w nieruchomości przed dniem 18 czerwca 2014r. tj. przed dniem, w którym decyzja wywłaszczeniowa uzyskała walor ostateczności.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Robert Ponikowski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Robert Ponikowski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-06-24
Data udostępnienia informacji: 2017-06-24
Data zarchiwizowania informacji: 2017-08-25