Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie z dnia 10.08.2010 r.


OGŁOSZENIE

 

Prezes Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, w dniu 10 sierpnia 2010r. ogłasza konkurs zarejestrowany pod nr Kd. 110 - 432/2010 na stanowisko asystenta sędziego w:

  •    VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – 1 stanowisko,
  •    XIV Zamiejscowym Wydziale Karnym w Świdniku - 1 stanowisko,
  •    XV Wydziale Karnym – 1 stanowisko,

w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

 

       Konkurs będzie przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego, w dniu 11 października 2010 r. o godzinie 10:00, w budynku Sądu przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, sala nr 401, IV piętro.

 

Wymagania niezbędne:


Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U nr 98, poz. 1070, ze zm.) ma ten, kto:
1)    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra  lub zagraniczne uznane

       w Polsce;
4)    ukończył 24 lata;
5)    ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację referendarską, notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego  dokumenty zgłoszeniowe z podanym nr konkursu Kd.110 – 432/2010  składa   w terminie do dnia 30 września 2010 r. w sekretariacie Prezesa Sądu bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:
   1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
   2)    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
   3)    oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów

          prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

   4)    potwierdzenie złożonego egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończonej zdanym

          egzaminem aplikacji referendarskiej,  notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej;
   5)    oświadczenie, którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju

          sądów powszechnych;
   6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
   7)    3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

    i osiągnięcia.

 

       Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, na stronie internetowej Sądu (www.lublin.sr.gov.pl ) BIP, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
       Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów, nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
        Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

 

Lublin, dnia 10 sierpnia 2010 r.

 

   
 

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w LUBLINIE
Mariusz Tchórzewski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Mariusz Tchórzewski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-08-10
Data udostępnienia informacji: 2010-08-10
Data zarchiwizowania informacji: 2010-11-08