Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 165/16


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 23 maja 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 165/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.297 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 8 grudnia 2016 roku znak GN – II. 7570.6.30.2016.MD, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/3 położonej w obrębie Las IUNG, gmina Miasto Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/160386 -644,55 (sześćset czterdzieści cztery i 55/100) oraz z pozycji depozytowej nr 9410130/160383 -3.652,45 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa i 45/100)   każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Katarzyna Adamiak


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Katarzyna Adamiak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-07-20
Data udostępnienia informacji: 2017-07-20
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-22