Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 161/16


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 7 września 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 161/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.529,00 (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 14 listopada 2016 roku znak GN–II. 7570.6.215.2016.JR, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1175/4 o pow. 0,0522 ha, położonej w obrębie Końskowola, gm. Końskowola, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/160384 (w kwocie 1429,35 złotych) i nr 9410130/160385 (w kwocie 8099,65 złotych) każdej osobie, która złoży wniosek oraz wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Anna Lubeńczuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Lubeńczuk
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-10-18
Data udostępnienia informacji: 2017-10-18
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-04