Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 105/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 105/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Gminy Lublin zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 42.861,00 (czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Prezydenta Miasta Lublin w decyzji z dnia 8 lutego 2016 roku znak GN–II. 6833.49.2015, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Gminy Lublin udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/6 położonej w obrębie 33-Sławin Helenów, którą to kwotę wypłacić każdej osobie, która złoży wniosek oraz wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości w dniu 9 marca 2016 r. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

                                         Referendarz Sądowy

                                          Anna Lubeńczuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Lubeńczuk
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-10-20
Data udostępnienia informacji: 2017-10-20
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-04