Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 88/17


   Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 13 października 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 88/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.593 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt  trzy) złote tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 10 marca 2017 roku znak GN – II. 7570.6.18.2016.MD, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/3o pow. 0,0062 ha  położonej w obrębie Las IUNG, gmina Miasto Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/170110 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Katarzyna Adamiak


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Katarzyna Adamiak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-10-25
Data udostępnienia informacji: 2017-10-25
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-04