Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 86/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 19 września 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 86/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.604,00 (dwanaście tysięcy sześćset cztery) złote tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 13 marca 2017 roku znak GN–II. 7570.6.2.2016.MD, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 11/4 o pow. 0,0134 ha, 11/5  o pow. 0,0266 ha i 82/3 o pow. 0,0160 ha położone w obrębie Las IUNG, gm. Miasto Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/170109 każdej osobie, która złoży wniosek oraz wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Anna Lubeńczuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Lubeńczuk
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji: 2017-10-30
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-04