Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 70/17


    Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 września 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 70/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.144,00 (cztery tysiące sto czterdzieści cztery) złote tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 21 lutego 2017 roku znak GN–II. 7570.6.37.2016.MD, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 położonej w obrębie Las IUNG, gm. Miasto Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/170088 każdej osobie, która złoży wniosek oraz wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Anna Lubeńczuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Lubeńczuk
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-10-18
Data udostępnienia informacji: 2017-10-18
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-04