Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 114/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 114/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17.924,66 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) tytułem  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 25 kwietnia 2017 roku znak GN – II. 7570.6.334.2016.MD, należnego wierzycielom z tytułu przejęcia  na rzecz Skarbu Państwa 4/6 części prawa własności  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10 położonej w obrębie Las IUNG, gm. Puławy Miasto, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr WB 4000119/0002/2017 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Justyna Jęczeń


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Justyna Jęczeń
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-12-14
Data udostępnienia informacji: 2017-12-14
Data zarchiwizowania informacji: 2018-02-14