Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko stażysty

 

Prezes Sądu Rejonowego w Lublinie w dniu 14  września 2010 r. ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lublinie.
Konkurs zarejestrowany jest pod numerem Kd. 110- 481/2010 i dotyczy:

 

I.    3 etatów w Oddziale Informatycznym.

 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:


1)    pełna obsługa informatyczna Wydziałów i Oddziałów tut. Sądu,
2)    administrowanie serwerami,
3)    wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych,
4)    administrowanie systemami operacyjnymi działającymi na stacjach roboczych,
5)    zarządzanie, konserwacja i nadzór nad oprogramowaniem specjalistycznym i ogólno biurowym,
6)    wykrywanie i diagnozowanie uszkodzeń sprzętu informatycznego oraz ich naprawa pogwarancyjna,
7)    administrowanie siecią lokalną i urządzeniami dostępowymi do sieci LAN, WAN,
8)    bieżące kontakty z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe.

 


II.    27 etatów w wydziałach cywilnych, karnych, gospodarczych i oddziałach.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to w szczególności:
1)    uczestniczenie w posiedzeniach sądowych w charakterze protokolanta;
2)    wykonywanie wydanych postanowień i zarządzeń;
3)    sporządzanie i wysyłanie odpisów zarządzeń, orzeczeń i uzasadnień;
4)    przygotowanie akt do archiwizacji;
5)    prowadzenie urządzeń ewidencyjnych tj. wykazy, kontrolki, skorowidze alfabetyczno-numerowe, rejestry pism przychodzących i wychodzących.

 


III.    Wymagania niezbędne dotyczące wszystkich kandydatów:

 

• wskazane w art. 2 p-kt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, póz. 1125 z późn. zmianami):
1)    pełna zdolność do czynności prawnych,
2)    nieposzlakowana opinia,
3)    nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4)    nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5)    ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
6)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 


IV.    Wymagania dodatkowe (preferowane):


•    umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, bezwzrokowego pisania na komputerze, znajomość technik biurowych;
•    komunikatywność;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    odporność na stres;
•    dokładność, systematyczność i obowiązkowość;
•    wiedza ogólna i kultura osobista.
•    doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie;
•    umiejętność stosowania przepisów prawa;
•    motywacja do rozwoju,
•    zdolności analityczne.

 

 

V.    Wymagania dodatkowe (preferowane) od kandydatów na stanowisko informatyka:


•    wykształcenie wyższe informatyczne,
•    bardzo dobra znajomość obsługi Windows XP Professional oraz Windows 7 Professional, w szczególności umiejętność instalacji i konfiguracji,
•    bardzo dobra znajomość MS Office 2003-2010, w szczególności Word, Excel;
•    -znajomość obsługi Windows Serwer 2003-2008, w szczególności zagadnień związanych z Active Directory, DHCP, DNS,
•    znajomość zagadnień sieciowych LAN, WLAN, WAN.
Ponadto mile widziane:
1.    Znajomość obsługi MS SQL Server 2005 - 2008.
2.    Umiejętność administracji systemami Linux, FreeBSD, Open BSD.
3.    Znajomość zagadnień routeingu (trasowania pakietów ), VPN.
4.    Umiejętność konfiguracji urządzeń zarządzanych warstwy 2 - giej.

 


VI.    Wymagane dokumenty:


•    list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy,
•    curriculum Vitae,
•    kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 


VII. Dodatkowe dokumenty:


•    kserokopia dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów,
•    referencje, opinie z dotychczasowych miejsc pracy - w miarę posiadania,

Dokumenty na konkurs należy składać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, pokój nr 38, w terminie do dnia 27 września 2010 r.


Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisje powołane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie.
•    pierwszy etap - weryfikacja dokumentów,
•    drugi etap - praktyczne sprawdzanie umiejętności,
•    trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.


Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do następnego etapu przez Komisję umieszczana będzie na stronie internetowej Sądu www.lublin.sr.gov.pl zakładka: ogłoszenia, wolne stanowiska pracy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76.

 

   
 

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w LUBLINIE
Mariusz Tchórzewski

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Mariusz Tchórzewski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-14
Data udostępnienia informacji: 2010-09-14
Data zarchiwizowania informacji: 2010-11-08