Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Wynajem powierzchni na prowadzenie punktu ksero przy szatni.


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Lublinie zaprasza do składania ofert pisemnych na wynajem części powierzchni szatni (5m2) znajdującej się na parterze budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 w Lublinie.

 

W/w powierzchnia przeznaczona jest na prowadzenie punktu ksero. Najemca świadczy usługę osobiście przy użyciu własnego sprzętu. Najemca powierzchni zobowiązuje się do prowadzenia bezpłatnej szatni na potrzeby Sądu. Punkt ksero i szatnia będą działać w godz. 7:30 do 18:00 w poniedziałki i 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku. W związku z prowadzeniem punktu ksero najemca będzie zobowiązany do podpisania deklaracji poufności, dotyczącej wszystkich danych informacyjnych i dokumentów, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem usług. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu umowy. Umowa najmu będzie zawarta na okres 24 miesięcy (od stycznia 2010r.), z możliwością przedłużenia, nie dłużej jednak niż do grudnia 2013 roku.

 

Oferty mogą składać osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze - posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny gwarantujący prowadzenie działalności.

 

Oferta musi zawierać:

1. imię i nazwisko oferenta, bądź nazwę pod którą prowadzi działalność, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktów.
2. oferowaną wysokość czynszu , podaną słownie i cyfrą:
    a. czynsz najmu za 1m2 powierzchni (podać słownie i cyfrą).
    b. w zamian za prowadzenie szatni oczekuję obniżki czynszu za wynajem za 1m2     powierzchni w wysokości (podać słownie i cyfrą).

 

Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny i podpisana  przez oferenta.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22 grudnia 2010 r. do godz. 12:00. Liczy się termin doręczenia oferty .

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Najem powierzchni punkt ksero” do Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, pokój nr 75.

Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi 22 grudnia 2010r. o godz. 12:10.
Sąd zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

                                              
Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Lublinie
                                             

                                                      

Wiesława Zwierz

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Wiesława Zwierz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-12-14
Data udostępnienia informacji: 2010-12-14
Data zarchiwizowania informacji: 2010-12-22