Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE


 

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Wynajmujący:
Skarb Państwa -Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-950 Lublin
tel. (081) 4647430
fax (081) 4647431

 

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAJEMCY
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie najemcy pomieszczenia znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, o powierzchni użytkowej 10,5 m2 przeznaczonego na cele handlowo-usługowe, z uwzględnieniem zakresu i wymagań dotyczących przedmiotu najmu oraz projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Najemca będzie świadczył usługi w zakresie:
•    usług kserograficznych dla interesantów – na własnym sprzęcie,
•    sprzedaży prasy,
•    sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
•    sprzedaży drobnych art. spożywczych.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wyłączenia asortymentu, który w ocenie Prezesa Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie narusza powagę instytucji.
   
Kiosk winien być otwarty w dni powszednie w godzinach urzędowania Sądu, tj. w poniedziałek od 7:30 do 18:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30.


2. Pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Oddziałem Gospodarczym, tel. (081) 4647430.

3. Projekt umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, zawiera  Załącznik nr 2.

 

III. OKRES WYNAJMU
od 1 maja 2011r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Informacje ogólne:
1) W celu prawidłowego przygotowania oferty, uczestnik postępowania powinien zapoznać się szczegółowo z  informacjami zawartymi w Ogłoszeniu.
2) Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu, pod rygorem jej odrzucenia.
3) Każdy uczestnik postępowania może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez dany podmiot.
2. Wymagania formalne dotyczące oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2) Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje jej odrzucenie.
3) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
4) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
5) Oferta, a w szczególności wszystkie miejsca, w których uczestnik naniósł zmiany, muszą być podpisane (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez uczestnika postępowania lub jego uprawnionego przedstawiciela albo pełnomocnika.
6) W przypadku gdy uczestnika postępowania  reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika.
7) Uczestnicy postępowania do oferty winni dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia od ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Sposób opakowania i dostarczenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK W SĄDZIE REJONOWYM
LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE


NR SPRAWY: OG-221-19/11
oraz kolorem czerwonym:
Nie otwierać przed 15 kwietnia 2011r. godz. 11:10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie w terminie na miejsce składania lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.
4) Oferty, które wpłyną do Wynajmującego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną odesłane bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
5) Koperta z ofertą musi być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) uczestnika postępowania składającego daną ofertę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Ofertę należy złożyć w siedzibie wynajmującego: Krakowskie Przedmieście 78, 20-950 Lublin, Oddział Gospodarczy, pok. 3.

1. Termin składania ofert: 15 kwietnia  2011r. godz. 11:00.
2. Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia  2011r. godz. 11:10.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową netto, przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%.
2. Wynajmujący wynajmie pomieszczenie uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w Ogłoszeniu.

 

 

               Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego
Lublin - Zachód w Lublinie

(-)Wiesława Zwierz

 

Załączniki:
1.    Formularz ofertowy
2.    Projekt umowy

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Wiesława Zwierz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08
Data zarchiwizowania informacji: 2011-04-22
 
Opis pliku:Załącznik nr 1 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2011-04-08
Data udostępnienia informacji:2011-04-08
Opis pliku:Załącznik nr 2 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2011-04-08
Data udostępnienia informacji:2011-04-08