Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lublinie


OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko stażysty

 

    Prezes Sądu Rejonowego w Lublinie w dniu 3 sierpnia 2009 r. ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lublinie.
    Konkurs zarejestrowany jest pod numerem Kd. 110-223/09 i dotyczy:

 

I. 8 etatów w Oddziale Informatycznym:

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:

 

1) pełna obsługa informatyczna Wydziałów i Oddziałów Sądu Rejonowego w Lublinie;
2) administrowanie serwerami;
3) wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych;
4) administrowanie systemami operacyjnymi działającymi na stacjach roboczych;
5) zarządzanie, konserwacja i nadzór nad oprogramowaniem specjalistycznym i ogólno biurowym;
6) wykrywanie i diagnozowanie uszkodzeń sprzętu informatycznego oraz ich naprawa pogwarancyjna;
7) administrowanie siecią lokalną i urządzeniami dostępowymi do sieci LAN, WAN;
8) wykonywanie procedur operatorskich na komputerach klasy Mainframe z 10, „blade” (INTEL);
9) monitorowanie procesu przetwarzania danych na komputerach klasy Mainframe z10 i na serwerach aplikacyjnych i komunikacyjnych klasy „blade”;
10) monitorowanie infrastruktury technicznej systemu przetwarzania danych;
11) bieżące kontakty z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe.

 

II. 1 etatu na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych:

 

Zakres zadań inspektora ds. zamówień publicznych to w szczególności:

 

1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji;
2) przygotowywanie projektów umów;
3) udział w pracach komisji przetargowych, w zakresie określonym w regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Sądzie;
4) zamieszczanie ogłoszeń i informacji o postępowaniach przetargowych;
5) prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień oraz rejestru umów;
6) współpraca z innymi komórkami Sądu w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych;
7) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 

III. 16 i ½ etatów w wydziałach cywilnych, karnych i gospodarczych:

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to w szczególności:

 

1) uczestniczenie w posiedzeniach sądowych w charakterze protokolanta;
2) wykonywanie wydanych postanowień i zarządzeń;
3) sporządzanie i wysyłanie odpisów zarządzeń, orzeczeń i uzasadnień;
4) przygotowanie akt do archiwizacji;
5) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych tj. wykazy, kontrolki, skorowidze alfabetyczno-numerowe, rejestry pism przychodzących i wychodzących.

 

IV. Wymagania niezbędne dotyczące wszystkich kandydatów:

 

• wskazane w art. 2 p-kt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz.1125 z późn. zmianami):

 

1) pełna zdolność do czynności prawnych,
2) nieposzlakowana opinia,
3) nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) nie  prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

V. Wymagania dodatkowe (preferowane):

 

• umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, bezwzrokowego pisania na komputerze, znajomość technik biurowych;
• komunikatywność;
• umiejętność pracy w zespole;
• odporność na stres;
• dokładność, systematyczność i obowiązkowość;
• wiedza ogólna i kultura osobista.
• doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie;
• umiejętność stosowania przepisów prawa;
• motywacja do rozwoju

 

VI. Wymagania dodatkowe (preferowane) od kandydatów na stanowisko informatyka:

 

• wykształcenie wyższe informatyczne
• bardzo dobra znajomość obsługi Windows XP Professional oraz Windows -
  Vista Business, w szczególności umiejętność  instalacji i konfiguracji;
• bardzo dobra znajomość MS Office 2003-2007, w szczególności Word,
  Excel;
• -znajomość obsługi Windows Serwer 2003, w szczególności zagadnień
 związanych z Active Directory, DHCP, DNS;
• znajomość zagadnień sieciowych LAN, WLAN, WAN;
• dobra znajomość budowy drukarek laserowych;
• znajomość obsługi MS SQL Serwer 2005-2008;
• umiejętność administrowania systemami Linux, FreeBSD, OpenBSD;
• znajomość zagadnień routingu (trasowania pakietów), VPN,
• umiejętność konfiguracji urządzeń zarządzanych warstwy 2-giej.
• doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem systemami komputerowymi
• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją techniczną.
• podstawowa znajomość platformy Mainframe (ISPF, SDSF, JCL),

 

VII. Wymagania dodatkowe (preferowane) od kandydata na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych:

 

• bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów dotyczących zamówień  publicznych, finansów publicznych, Kodeksu cywilnego;
• umiejętności stosowania procedur i zasad obowiązujących w zamówieniach publicznych;
• posiadanie 3 - letniego stażu pracy, w tym rocznego na stanowisku  związanym z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień   publicznych (preferowane w jednostkach finansów publicznych);
• wykształcenie wyższe II stopnia: prawnicze, ekonomiczne,
administracyjne;
• ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
• umiejętność redagowania pism;
• umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.
• umiejętność szybkiego przyswajania nowych informacji.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 

• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy;
• curriculum vitae;
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
• kserokopia dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• referencje, opinie z dotychczasowych miejsc pracy – w miarę posiadania;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

    Dokumenty na konkurs należy składać w  Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, pokój nr 38, w terminie do dnia 21 sierpnia 2009 r.
    Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisje powołane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie:

 

• pierwszy etap- weryfikacja dokumentów;
• drugi etap- praktyczne sprawdzanie umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

    Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do następnego etapu przez Komisję umieszczana będzie na stronie internetowej Sądu www.lublin.sr.gov.pl  zakładka aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76.
    Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2009 r.

 

 

Tekst ogłoszenia znajduje się na stronie:
www.lublin.sr.gov.pl
zakładka: Ogłoszenia/Wolne stanowiska pracy

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Lublinie
w/z
Wojciech Wolski
wiceprezes


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Lidia Kliszewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-03
Data udostępnienia informacji: 2009-08-03
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-05
 
Opis pliku:Treść ogłoszenia do pobrania ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Chara
Plik wytworzył:Grzegorz Chara
Data wytworzenia informacji:2009-08-03
Data udostępnienia informacji:2009-08-03
Opis pliku:KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Chara
Plik wytworzył:Grzegorz Chara
Data wytworzenia informacji:2009-08-04
Data udostępnienia informacji:2009-08-04