Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie nr Kd. 110 - 3/2012.


 

       Prezes Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78,  w dniu 3 stycznia 2012 r. ogłasza konkurs zarejestrowany pod nr Kd. 110 - 3/2012 na stanowisko asystenta sędziego w:

 

I   Wydziale Cywilnym - 1 stanowisko,
III Wydziale Karnym - 1 stanowisko,
VIII Wydziale Cywilnym - 1 stanowisko,
IX Wydziale Karnym - 2 stanowiska.

 

w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

 

       Konkurs będzie przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.08/167/1037), w dniu 6 marca 2012 r. o godzinie 10:00, w budynku Sądu przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, sala nr 401, IV piętro.

 

Wymagania niezbędne:

       Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U nr 98, poz. 1070, ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra  lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego - dokumenty zgłoszeniowe z podanym nr konkursu Kd.110 – 3/2012  składa - w terminie do dnia 25 stycznia 2012 r. w sekretariacie Prezesa Sądu bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).


1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. potwierdzenie złożonego egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończonej zdanym egzaminem aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej, świadectwo ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
 5. oświadczenie, którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

       Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78, na stronie internetowej Sądu (lublin-zachod.sr.gov.pl ) BIP, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

       Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów, nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

 

 

 

                   PREZES SĄDU REJONOWEGO
Lublin-Zachód
w Lublinie

Wojciech Wolski

Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Lidia Kliszewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-03
Data udostępnienia informacji: 2012-01-03
Data zarchiwizowania informacji: 2012-05-29