Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 02.02.2012 r. o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.


 

       Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78 ogłasza konkurs na staż urzędniczy zarejestrowany pod numerem Kd. 110-63/12 na niżej wymienione stanowiska stażystów:

 

I.   VI Wydział Cywilny – 11 etatów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

 1. Obsługa referatu sędziego i referendarza.
 2. Drukowanie pozwów i nakazów zapłaty.
 3. Wprowadzanie danych do programu komputerowego.
 4. Sporządzanie reklamacji i interwencji wadliwie doręczonych przesyłek.

 

II.   VIII Wydział Cywilny – 1 etat.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Wykonywanie postanowień i zarządzeń.
 3. Sporządzanie i wysyłanie odpisów postanowień i zarządzeń.
 4. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych 
 5. Przygotowywanie akt do archiwizacji.

 

III.  Oddział Informatyczny – 1 etat.

Zakres zadań wykonywany na stanowisku pracy:

 1. Pełna obsługa informatyczna VI Wydziału Cywilnego.
 2. Zarządzanie, konserwacja i nadzór nad oprogramowaniem specjalistycznym w VI Wydziale Cywilnym.
 3. Administrowanie serwerami oraz stacjami roboczymi.
 4. Administrowanie systemami operacyjnymi działającymi na stacjach roboczych.
 5. Wykrywanie i diagnozowanie uszkodzeń sprzętu informatycznego oraz ich naprawa pogwarancyjna.
 6. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych.

 

IV.   Wymagania niezbędne dotyczące wszystkich kandydatów:

- wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 109, poz. 639 ze zmianami):

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Nieprowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego.
 6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

V.   Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. Umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym umiejętność pisania na komputerze, znajomość programów i technik biurowych.
 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.
 5. Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.
 6. Odporność na stres.
 7. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

VI. Wymagania dodatkowe (preferowane) dla kandydatów na staż w Oddziale Informatycznym:

 1. Umiejętność administrowania systemem operacyjnym Windows Serwer 2008.
 2. Umiejętność administrowania bazami danych MS SQL Serwer 2008.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi Windows XP Professional oraz Windows 7 Professional w szczególności instalacja i konfiguracja.
 4. Bardzo dobra znajomość MS Office 2003-2010 w szczególności Word, Execel.
 5. Znajomość zagadnień sieciowych LAN, WLAN, WAN.
 6. Umiejętność konfiguracji urządzeń zarządzanych warstwy 2-giej.
 7. Dobra znajomość budowy drukarek laserowych.
 8. Umiejętność administracji systemami Linux, FreeBSD, OpenBSD.
 9. Znajomość zagadnień routeingu (trasowania pakietów), VPN.
 10. Ukończenie studiów wyższych z zakresu informatyki.

 

VII.   Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na staż urzędniczy.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Życiorys.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

VIII.   Dodatkowe dokumenty:

 1. Odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach.
 2. Opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

 

Dokumenty na konkurs należy składać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78, pokój nr 9 w terminie do dnia 15 lutego 2012 r. osobiście lub drogą pocztową z zaznaczeniem na kopercie „konkurs”. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, o terminie decyduje data stempla pocztowego.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o:

 1. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2008 Nr 21, poz. 129).
 2. regulamin konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:


Pierwszy etap
– selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Drugi etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności.
Trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnych etapów konkursu przez Komisję Konkursową umieszczana będzie na stronie internetowej Sądu www.lublin-zachod.sr.gov.pl zakładka: ogłoszenia, wolne miejsca pracy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 78.

 

Komisja konkursowa na podstawie wyników konkursu ustala listę kandydatów do przyjęcia oraz listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia, która ważna jest 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

Kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie:
http://lublin-zachod.sr.gov.pl/pliki/75.pdf zakładka: ogłoszenia/wolne stanowiska pracy/kwestionariusz osobowy

 

 

                   PREZES SĄDU REJONOWEGO
Lublin-Zachód
w Lublinie

Wojciech Wolski

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Agata Wielgosz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-02
Data udostępnienia informacji: 2012-02-02
Data zarchiwizowania informacji: 2012-05-29
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji:2012-02-02
Data udostępnienia informacji:2012-02-02