Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Biegli Sądowi


Lista Biegłych Sądowych w postaci pliku do pobrania znajduje się na stronie Sądu Okregowego w Lublinie.

 

Ustanowienie biegłego.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 25 lat życia,
3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4.
Odpis dyplomu.
5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji).
6. Opinia i zgoda zakładu pracy.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 35, tel. +48 81 460 10 06. W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Regulacje prawne dotyczące biegłych:

- przepisy regulujące status i czynności biegłych:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133.
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników – Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zmianami (§ 46 – 48).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883.

- przepisy prawa procesowego:

1. Kodeks postępowania cywilnego.
2. Kodeks postępowania karnego.
3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249.

NALEŻNOŚCI BIEGŁEGO SĄDOWEGO:

Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (w 2017 r. kwota ta wynosi 1 789,42 zł. - art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy budżetowej na rok 2017, Dz. U. z 2017 r. poz.108). Nowe przepisy (wyższą kwotę bazową) stosuje się do biegłych, którzy zostali powołani przez sąd w danej sprawie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stawka biegłego sądowego posiadającego:

 • tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki wynosi  3,93%,;
 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki wynosi 3,08%;
 • stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki wynosi 2,55%.

W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat. W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:

 1. za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
 2. za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.

Stawka biegłego jw. może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych. Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amorty-zację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokonuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH:

 1. przepisy regulujące status i czynności biegłego sądowego:
  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) (Dz. U. poz. 133 z 2015 r. t.j. z późn. zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r.);
  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250 poz. 1883 z 2007 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników (§ 46-48) (Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 174 ust.4, art. 191-197) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t. z późn. zm.).
 2. przepisy dotyczące prawa procesowego:
  - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (§ 278- 291) (Dz. U. poz. 121 z 2014 r.);
  - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (§ 193-203, § 318) (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z 1997 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2070 z 2016 r.);
 3. przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych sądowych:
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządze-nie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 1402  z 2016 r.);
  - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r.  w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. poz. 518 z 2013 r.);

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-06-01
Data udostępnienia informacji: 2009-08-14