Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód            w Lublinie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, tel.: 81 47 81 600.
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
pod adresem email: iod@lublin-zachod.sr.gov.pl.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 a, b, c, e, f, art. 9 ust. 1. lit. a, b, c, f, g, j i art. 10  RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie odbywa się         w celu:
- sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
- zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji, realizacji praktyk absolwenckich),
- świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
- prowadzenia zamówień publicznych,
- prowadzenia działalności finansowej,
- prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
- udostępniania informacji publicznej,
- udzielania informacji uprawnionym osobom,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
- wykonywania zadań Prezesa Sądu w ramach działalności administracyjnej, tj. wykonywania orzeczeń sądowych, założenia konta w Portalu Informacyjnym, realizacji umów, postępowania wnioskowego i skargowego, prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia (monitoring wizyjny).
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.
6. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
- prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
- prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek        o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
-  prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f (interes publiczny i prawnie uzasadniony interes Administratora). W przypadku braku ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, co do których zgłosili Państwo sprzeciw.
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
7. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochronie prawnej – jest wymogiem ustawowym, dla którego podanie danych jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie, jak zatrudnienie, czy realizacja umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
9. Państwa Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, tel.: 81 47 81 600.
2.    Kontakt z inspektorem danych osobowych wyznaczonym w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lubinie jest możliwy pod adresem: iod@lublin-zachod.sr.gov.pl.
3.    Monitoring stosowany jest na terenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4.    Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) a w stosunku do danych osobowych pracowników – art. 22 2 k. p.  
5.    Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Z zastrzeżeniem – w stosunku do pracowników Administratora – art. 22 2  § 4 k. p.  tj. w  przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
7.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, tel.: 81 47 81 600.
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod@lublin-zachod.sr.gov.pl.
3. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na nagrywanie rozmowy oraz wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej tj. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
5. Sąd zabezpiecza nagrania zarejestrowane przez monitoring rozmów, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu lub w celach dowodowych:
a) na wniosek osób trzecich;
b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
c) na wniosek Kierownika jednostki.
6. Każdorazowe zabezpieczenie nagrań zarejestrowanych przez monitoring rozmów odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu rozmów są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania,
10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
11. Udzielenie przez Państwa zgody na nagrywanie rozmowy jest warunkiem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy będzie brak możliwości jej przeprowadzenia,
12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Data udostępnienia informacji: 2018-05-30