Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przyjmowanie skarg i wniosków.Tryb przyjmowania skarg i wniosków:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu. 
W protokole ustnego wniesienia skargi lub wniosku, zamieszcza się datę wniesienia, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
Skargi i wnioski są przyjmowane  w formie pisemnej przez pracowników biura podawczego oraz w formie ustnej do protokołu w Oddziale Administracyjnym Sądu. 


Organ właściwy do ich rozpatrzenia:

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.


Adres Sądu:

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78
Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4d


Adres poczty elektronicznej:

sek@lublin-zachod.sr.gov.pl

 

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Wojciech Wolski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23
Data udostępnienia informacji: 2012-05-23