Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzył elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP na której są umieszczane Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

 

Od dnia 17 czerwca 2010 r. jedynym środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania pism drogą elektroniczną jest elektroniczna skrzynka podawcza.

 

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, konieczne jest jedynie założenie konta użytkownika na platformie ePUAP dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne.

 

Informujemy, że portal  ePUAP nie służy do składania pism do e-Sądu. Pisma procesowe dotyczące spraw toczących się w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (e-Sąd) za pośrednictwem portalu ePUAP nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg (doręczenie nieskuteczne).

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 

 

I. Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

1. dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

2. nie dotyczy pism procesowych w postępowaniach sądowych;
W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych. 

3. nie dotyczy wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które są przesyłane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego EPU, w oparciu o odrębne przepisy.

4. nie dotyczy składania i przesyłania drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do wydziałów rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów, lub Centralnej Informacji KRS i RZ za pośrednictwem modułu "Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSiG", w oparciu o odrębne przepisy.

II. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 15:00) do sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie mieszczącego się w pokoju nr 5 przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 w Lublinie na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW lub DVD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

III. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub za pośrednictwem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31
Data udostępnienia informacji: 2009-07-28